УСТАВ

НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АНГИОЛОГИЯ

 

 

УСТАВ

НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АНГИОЛОГИЯ

I. Общи положения

Чл. 1. (1) С настоящия устав се създава правна уредба на сдружение за осъществяване на

дейност в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Сдружението има статут на юридическо лице с наименование “Българско дружество по ангиология”, което на латиница се изписва както следва: “Bulgarian society of angiology”.

Седалище на управление: град София, Столична община, бул. Никола Вапцаров 51 Б, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД, Клиника по ангиология и адрес: град София, Столична община, бул. Никола Вапцаров 51 Б, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда ЕАД.

Цели и срок

Чл. 2. (1) Сдружението не се ограничава със срок или друго прекратително условие;

(2) Сдружението се учредява за постигането на следните цели:

Да съдейства за обединяване и сътрудничество на лекарите в Република България и чужбина занимаващи се със съдови заболявания (ангиолози, флеболози, лимфолози) и да помага за изработване на единни критерии в Република България в сферата на тяхната дейност, в това число, разработване и актуализиране на стандарти и оценка на качество, както и издигане на професионалното им равнище и подобряване на тяхната дейност, включително издаване на научно списание: „Ангиология и флебология“.

Предмет на дейност

Чл. 3. (1) За постигане на формулираните в чл. 2 от устава цели, сдружението ще осъществява следните дейности:

 1. Може да създава клонове (секции) по направеление за териториален принцип; Организира провеждането на научни дискусии по актуални въпроси, включително и спорни; 
 2. Осъществява активно обществена и организационна дейност чрез членовете си; Поддържа контакти с други научни дружества в Република България и чужбина; 
 3. Организира мероприятия за издигане на професионалното равнище на членовете и повишаване на тяхната квалификация; 
 4. Способства за внедряване на най-съвременни научни постижения и тяхното популяризиране. 
 5. Спомага за постигане на съвременно здравеопазване, отстоява професионалните права на лицата, работещи в сферата на съдови заболявания (ангиолози, флеболози, лимфолози) и други гранични с ангиолозията медицински специалности, спомага за провеждане на здравна реформа в интерес на обществото и решаване на проблемите в здравеопазването и социалните грижи за възрастни; 
 6. Осъществява дейност с цел обединяване усилията на организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в Република България, както и пред европейски партньори в сферата на ангиолозията и грижите за лица със съдови заболявания; 
 7. Защитава интересите на членовете си и на лица със съдови проблеми пред МЗ, НЗОК, БЛС, РЦЗ, общински администрации и други институции, както и др. държавни органи, обществени и стопански организации; 
 8. Изготвя становища по проекти за нормативни актове, медицински стандарти, указания, решения и др. относно сферата на дейността му; 
 9. Осъществява съвместна дейност с различни органи, институции, ФЛ и/или ЮЛ, както и с международни организации с оглед постигане целите на сдружението вкл. за осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство; 
 10. Изготвя предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба, които се внасят по определения ред в компетентните институции; 
 11. Изготвя стандарти за остойностяване на дейностите, свързани със сферата на съдови заболявания (ангиолози, флеболози, лимфолози); 
 12. Изготвя предложения за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол; 
 13. Развитие, обучение и преподаване чрез наука на кадри в областта на съдовите заболявания (ангиолози, флеболози, лимфолози), в това число изготвяне на предложения и съдействие при осъществяването на специализация на лекари.

(2) На основание чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза, при спазване на принципите на: 

 1. Професионалната медицинска етика.
 2. Прозрачност и отчетност при изразходване на средствата на дружеството.
Финансиране

Чл. 4. (1) За осъществяване на дейността си и за постигане на целите си сдружението ще набира средства от:

 1. встъпителни вноски и годишен членски внос;
 2. допълнителни целеви вноски;
 3. дарения, завещания и спонсорство;
 4. научна, изследователска, квалификационна дейност;
 5. допълнителна стопанска дейност, съгласно, чл. 4, ал. 3 от Устава на сдружението;
 6. Други източници.

 

(2) Сдружението ще извършва стопанска дейност свързана с основния му предмет,като приходите от тази дейност ще се използват за постигането на определените в устава цели. Сдружението не разпределя печалба.

(3) Предметът на допълнителна стопанска дейност на сдружението включва организирането на обучения, семинари, конгреси и други подобни публични събития, подпомагащи постигането на целите на сдружението. Извършването на анализи и проучвания по теми, свързани с целите на сдружението, изработването и разпространяването на информационни материали, регистри и печатна дейност, популяризиращи дейността на сдружението. Издаване на списание “Ангиология и флебология”.

II. Преобразуване

Чл. 5. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

(2) Преобразуването се извършва въз основа на решение на Общото събрание, взето с абсолютно мнозинство – повече от половината от всички членове.

III. Членствени правоотношения

Чл. 6. (1) Учредителите на сдружението изброени в заключителните разпоредби на този устав, са негови членове по право.

(2) Членове на сдружението са:

 1. Редовни. Това са лекари с придобита специалност по ангиология или специализанти по ангиология, приет за член от Управителния съвет 
 2. Асоциирани. Това са лекари с друга клинична специалност.
 3. Почетни. Физическо лице – изтъкнат учен в областта на ангиологията – независимо от неговото гражданство и възраст, включително българско или чуждестранно юридическо лице, имащо значителен принос за утвърждаване и развитие на ангиологичната наука и практика в България, приет за почетен член от Управителния съвет  

(2) Редовните членове са с право на глас и могат да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.

(3) Асоциираните и почетните членове са без право на глас и нямат право да участват в Ръководни органи, в това число УС на Сдружението.

(4) Редовните членове на сдружението заплащат встъпителна вноска и годишен членски внос за участие в сдружението, както и таксите за участие в проявите, организирани от сдружението.

(5) Размерът на вноските и сроковете за внасяне се определят с решение на Общото събрание.

(6) Асоциираните членове на сдружението заплащат встъпителна вноска и годишен членски внос в размер, определен от Общото събрание на сдружението.

(7) Почетните членове са освободени от встъпителна вноска и годишен членски внос, както и от таксите за участие в проявите, организирани от сдружението 

Чл. 7. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Новите членове на сдружението се приемат с решение на Управителният Treatments for people who use anabolic androgenic steroids: a scoping review | Harm Reduction Journal | Full Text uksteroids white house supports waiving ip for covid vaccines, sending pharma stocks tumbling съвет или Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, която съдържа:

 1. Данни на кандидата.  
 2. Естество на професионалната му дейност или на предмета на дейност; 
 3. Декларация, че приема този устав
Прекратяване на членственото правоотношение

Чл. 8. (1) Всеки член може едностранно да прекрати правоотношението си със сдружението след предварително писмено уведомяване на Управителния съвет под формата на едномесечно предизвестие.

(2) Всеки член може да бъде изключен от сдружението с решение на Общото събрание при грубо нарушаване на разпоредбите на устава, решенията на управителния съвет, както и на други вътрешни актове с обвързващо действие.

(3) Преди да пристъпи към гласуване, Общото събрание задължително изслушва лицето, чието изключване се иска.

Чл. 9. (1) Всеки Редовен член има право на един глас.

(2) Правото на глас се упражнява лично или чрез изрично упълномощен представител.

(3) Юридическите лица – членове на сдружението, участват в гласуването чрез своите законни представители или чрез изрично упълномощено лице.

Чл. 10. Членовете на сдружението, в съответствие с разпоредбите на този устав, имат следните права:

 1. активно да участват в дейността на сдружението;
 2. да избират и да бъдат избирани в органите на управление;
 3. при поискване да получават информация за дейността на сдружението и за състоянието на неговата отчетност;
 4. да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. Членовете на сдружението са длъжни:

 1. да спазват разпоредбите на този устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет и всички вътрешни актове с обвързващо действие.
 2. да съдействат за постигане на целите, формулирани в чл. 2 от устава;
 3. да защитават престижа на сдружението;
 4. да направят определените с този устав имуществени вноски.

IV. Органи на сдружението

Чл. 12. Органи на сдружението са Общото събрание, Управителния съвет, Контролно-ревизионна комисия.

Общо събрание

Чл. 13. (1) Общото събрание е върховен орган, в който с право на глас участват всички Редовни членове на сдружението. Асоциираните членове могат да участват в Общото събрание без право на глас.

(2) Общото събрание се свиква с покана, отправена в едномесечен срок преди провеждането му, която съдържа датата, часа, мястото на провеждането на заседанието и дневния му ред.

(3) За заседанието на Общото събрание се води протокол.

(4) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(5) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Кворум

Чл. 14. (1) Общото събрание е законно и може да заседава и взема валидни решения ако на заседанието присъстват повече от половината от всички Редовни членове с право на глас.

(2) При липса на кворум при липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Вземане на решения

Чл. 15. (1) Общото събрание взема решения с явно гласуване по следните въпроси:

 1. изменяне и допълване на устава;
 2. приемане на други вътрешни актове;
 3. избиране и освобождаване на председателя и членовете на управителния съвет, председател и членовете на контролният съвет, и касиер;
 4. приемане и изключване на членове;
 5. вземане на решение за откриване и закриване на клонове;
 6. вземане на решение за участие в други организации;
 7. вземане на решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. приемане на бюджета на сдружението;
 9. вземане на решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 10. вземане на решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. приемане на отчета за дейността на Управителния съвет;
 12. отмяна на решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет – по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

(3) Поканата по чл. 13, ал. 2 от устава се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, и публикавана на страницата на сдружението (ако има), и в един централен ежедневник,

(4) Поканата следва да съдържа дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Управителен съвет, председател на Управителния съвет

Чл. 16. (1) Управителен орган на сдружението е Управителния съвет.

(2) Управителният съвет на сдружението е в състав от Председател и двама членове, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(3) Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет. Председателя се избира от Общото събрание, като не може да бъде преизбиран за повече от 2 (два) поредни мандата.

(4) Членовете на Управителният съвет избират единодушно главния редактор и състава на редакционната колегия и редакционния съвет на списание „Ангиология и флебология“..

Кворум

Чл. 17. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението. Съставя се писмен протокол, който се подписва от всички присъстващи.

Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

Касиер

Чл. 18. (1) Касиерът, избран за срок от 1 (една) година организира и отговаря за събиране на членския внос, спазване на финансовата дисциплина в сдружението под ръководството на Председателя на Управителния съвет и се отчита пред Управителния съвет и неговия Председател.

(2). Касиерът може да се преизбира за не повече от два последователни мандата.

Вземане на решения

Чл. 19. (1) Управителният съвет има следните правомощия:

 1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджета;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

(2) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите.

(3) Решението по чл. 25, ал. 3 от устава, както и решенията по ал. 1, т. 3 и 6 се вземат с абсолютно мнозинство.

Чл. 19. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия председател.

(2) Извън хипотезата по ал. 1, Управителният съвет може да бъде свикан по искане на всеки негов член.

Чл. 21. Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:

 1. свиква заседанията на Управителния съвет;
 2. ръководи цялостната дейност и представлява сдружението пред трети лица;
 3. координира текущата дейност и привежда в изпълнение решенията на органите на сдружението;
 4. изготвя годишен баланс и отчет на сдружението и го внася за утвърждаване от Управителния съвет.
Контролен съвет

Чл. 22 (1) Контролният съвет изпълнява контролни функции по правилното водене на счетоводството на сдружението и неговата документация, както и контрол върху дейността на Управителния съвет и Председателя на сдружението относно изпълнение на решенията на Общото събрание, спазването на устава и закона. 

 (2) Контролният съвет на сдружението е в състав от Председател и двама членове, които се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Контролният съвет единодушно излъчват от своя състав Председател.

(4) Контролният съвет заседава веднъж на 12 месеца, като се съставя писмен протокол, който се подписва от всички присъстващи. Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(5) Контролният съвет представя пред Общото събрание ежегоден доклад за констатациите си и предложения за бъдещата работа.

V. Имущество

Чл. 23. (1) Сдружението е самостоятелен правен субект и като такъв разполага със свое имущество, различно от имуществото на неговите членове.

  1. (2) За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на предвидените в устава имуществени вноски.

   (3) Членовете на сдружението не отговарят лично за изпълнението на поетите от него задължения.

  Чл. 24. (1) Имуществото на сдружението се формира от: 

  1. встъпителни вноски и годишен членски внос;
  2. допълнителни целеви вноски;
  3. дарения, завещания и спонсорство;
  4. научна, изследователска, квалификационна дейност;
  5. допълнителна стопанска дейност, съгласно Устава на сдружението;
  6. Други източници.

  (2) Със средствата по ал. 1 могат да се придобиват движими и недвижими имущества, както и да се правят разходи с оглед на постигане на целите на сдружението.

  (3) При учредяване на сдружението бе взето решение за внасяне на годишен членски внос, който е 50 лв за Редовни и Асоциирани членове (специалисти), и 30 лв за специализанти.

  VI. Прекратяване и ликвидация

  Чл. 25. (1) Сдружението може да бъде прекратено в следните хипотези:

  – при невъзможност за постигане на определените с устава цели;

  – с решение на Общото събрание – по взаимно съгласие на всички членове.

  (2) Въз основа на решението за прекратяване, Управителният съвет взема решение за обявяване на сдружението в ликвидация.

  (3) С решението си Управителният съвет определя начина на извършването на ликвидацията, нейният срок, начина на разпределяне на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество и назначава ликвидатори.

  Чл. 26. По отношение на реда за извършване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

  Чл. 27. (1) След като приключи с разпределянето на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

  (2) Ликвидацията влиза в сила от деня на вписване на решението за нея в съдебния регистър.

  VII. Заключителни разпоредби

  Чл. 28. Този устав може да бъда изменян и допълван по реда, предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  Чл. 29. Цялата изходяща документация на сдружението трябва да съдържа обозначение на следните данни: наименование на сдружението; седалище; адрес; и БУЛСТАТ.

  Чл. 30. По отношение на неразрешените с устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

   

  Настоящият устав е приет единодушно на събрание на учредителите, проведено на 19.04.2019 г.