Заяви участие

Тук можете да се регистрирате за 2-ри Национален конгрес по ангиология с международно участие, който ще се проведе в София, в Гранд Хотел Милениум София на 27 и 28 май 2022 г.

Регистрация за конгреса

изпрати на имейл congressangiology@gmail.com
или ползвай онлайн формата 

Учaствайте с резюме в Списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика“

Такси участие в конгреса

категории
регистрация
след 1 май
Лекари специалисти

140 лв.

Членове на БДА*

80 лв.

Специализанти /докторанти

30 лв.

Студенти

20 лв.

*БДА – Българско дружество по ангиология

** за желаещите – заключителна вечеря – 150 лв.

Място на провеждане на конгреса

[хибридно събитие]

Събитието ще бъде проведено в условията на спазване на всички противоепидемиологични мерки и гарантира Вашата сигурност.

Учaствайте в Списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика“

списанието е включено в Web of Science и Emerging Sources Citation Index

Срок на подаване на резюметата – 15 април 2022 г.  

Изисквания към резюметата:

 • Да бъдат представени на английски и български език;
 • Заглавие;
 • Авторски колектив – Представящият автор да е подчертан и да е регистриран за участие в конгреса.
 • Институция/и на авторския колектив;
 • Структура на резюмето: цел – методи – резултати – заключение;
 • Последвано от максимум 4 ключови думи, подредени по азбучен ред;
 • Общият брой думи не повече от 250;
 • Данни на кореспондиращия автор: Задължително е да бъде посочен кореспондиращ автор заедно със следните детайли за контакт: имейл адрес, телефон за контакт, адрес

изпрати на имейл congressangiology@gmail.com
или ползвай онлайн формата 

Резюметата трябва да бъдат в някои от посочените научни области:

 • Флебология
 • Каротидна стеноза – диагностика и лечение
 • Диагностика и лечение на мултифокалната атеросклероза
 • Диабетна ангиопатия
 • COVID 19 и съдови усложнения
 • Съдови усложнения в онкологията
 • Разни

След задълбочено обсъждане на постъпилите резюмета от научния комитет на конгреса, удобрените резюмета ще бъдат разделени за устна презентация (10 мин) или на постер. Те ще бъдат публикувани в Сп. „Невросонология и мозъчна хемодинамика“, което е включено в Web of Science и Emerging Sources Citation Index.

Човекът е интегрално цяло и всяко лечение на  съдовите заболявания, за да бъде ефективно, е колаборация между всички съдови специалности.