минали събития

за организатора на конгреса About the Organizators

Съпредседатели на Конгреса:

Милена Станева
Лъчезар Гроздински

Организационен комитет

Председател
М. Станева

Членове
Л. Гроздински
И. Петров
А. Постаджиян
Д. Василев
В. Велчев
К. Карамфилов
В. Гелев
Св. Цонев
А. Радев

Научен комитет

М. Станева
Л. Гроздински
И. Петров
А. Постаджиян
Д. Василев
В. Велчев
К. Карамфилов
В. Гелев
Св. Цонев
А. Радев

 

Co-Chairs of the Congress

Milena Staneva
Lachezar Grozdinski

Organizing Committee

President
M. Staneva

Members
L. Grozdinski
I. Petrov
А. Postadjian
D. Vassilev
V. Velchev
K. Karamfiloff
V. Gelev
Sv. Tsonev
Angel Radev

Scientific Committee

М. Staneva
L. Grozdinski
I. Petrov
Е. Titianova
А. Postadjian
D. Vassilev
V. Velchev
K. Karamfiloff
V. Gelev
Sv. Tsonev
Angel Radev